צריך ייצוג משפטי? אנחנו כאן  חוזר מיסוי מקרקעין מס' 2/2019: שיעור מס רכישה ברכישת דירת מגורים המהווה תחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שבנייתה טרם הסתיימה

  סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) מעניק הקלה בשיעורי מס הרכישה המוטלים על דירת מגורים שהיא "דירה יחידה".

  בהתאם לחוק, חישוב מס הרכישה בשיעורים של דירת מגורים יחידה יחול גם על יחיד שבמועד הרכישה יש בבעלותו דירת מגורים אחרת מלבד זו הנרכשת, שהייתה דירת המגורים היחידה שבבעלותו עד למועד הרכישה,  ורכש דירה אחרת כתחליף לדירה הישנה, וזאת אם מכר את הדירה הישנה במועד הנקוב בחוק.

   

  לאור הגדרת "דירת מגורים"  הקבועה בחוק,  כשדירת המגורים נרכשה במסגרת קבוצת רכישה, היא נחשבת במניין הדירות של הרוכש כדירת מגורים, על אף שלא תמיד מקנה רכישה כזו אפשרות ממשית לעשות בדירה שימוש למגורים בפועל, מהסיבה שבניית הדירה טרם הסתיימה.

   

  הבעיה: במצבים בהם התארגנה קבוצת רכישה והיא נקלעה לקשיים בלתי צפויים המעכבים את השלמת הבניה המשותפת לפרק זמן חריג אשר אינו מקובל בענף,  לעיתים נוצר צורך על ידי חברי קבוצת הרכישה  לרכוש לעצמם דירת מגורים אחרת בה יוכלו להתגורר, אולם מאחר ואין ביכולתם למכור את הדירה שרכשו בקבוצת הרכישה במועדים הקבועים בחוק והמקנים הקלה במס רכישה,  חבות מס הרכישה המוטלת עליהם הינה בשיעורים הגבוהים.

   

  ביום 28.6.18 פורסם ברשומות תיקון מס' 93 לחוק מיסוי מקרקעין אשר מטרתו להקל על רוכש

  דירת מגורים,  לאחר שרכישה קודמת במסגרת קבוצת רכישה נקלעה לקשיים מהותיים המעיבים על האפשרות שבניית הדירה תושלם ותאפשר שימוש למגורים.

   

  על פי תיקון מס' 93:  יחיד שרכש דירה יחידה במסגרת קבוצת רכישה, יהיה זכאי לשיעורי מס הרכישה המוטבים )שיעורי מס רכישה לדירה יחידה) ברכישת דירת מגורים חדשה,  אם מכר את זכויותיו בדירת המגורים הישנה (שבקבוצת הרכישה( תוך 18  חודשים ממועד השלמת בנייתה, וזאת במקרים הבאים:

   

  כאשר דירת המגורים החדשה נרכשה לאחר חלוף 4 שנים מיום רכישת הדירה הישנה בקבוצת רכישה – ובלבד שבניית הדירה הישנה בקבוצת הרכישה לא החלה,  או שהחלה הבנייה בתקופה זו והמנהל שוכנע כי קיים עיכוב מהותי אחר (כגון פשיטת רגל של הגורם המארגן, או של הקבלן המבצע, סכסוך משפטי בין חברי הקבוצה וכדומה) בהשלמת בנייתה של הדירה הישנה בקבוצת הרכישה, בנסיבות שאינן בשליטתו של הרוכש ולא היו ידועות במועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה.

   

   יובהר כי  ככל שדירת המגורים החדשה נרכשה לפני שחלפו 4 שנים ממועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה,  סעיף ההחלפה החדש לא יחול כלל )גם אם שוכנע המנהל שהיה עיכוב מהותי או שבניית הדירה טרם החלה(.

   

  כאשר דירת המגורים החדשה נרכשה לאחר חלוף 6.5 שנים מיום רכישת הדירה הישנה בקבוצת רכישהובלבד  שלא נמסרה לרוכש החזקה בדירת המגורים הישנה שבקבוצת הרכישה עד למועד רכישת הדירה החדשה.  במקרה זה  ברכישת הדירה החדשה יחול שיעור מס מוטב החל ברכישת דירת מגורים יחידה גם אם הוסרו המגבלות או הקושי שליוו את הפרויקט וכן גם אם לא ליוו את הפרויקט קשיים כלל.

   

  ויודגש: תיקון זה  דן במעמד הרוכש כבעלים של דירה יחידה או כמרובה דירות בעניינים המפורטים לעיל, ואין בו כדי לקבוע את זכאותו של הרוכש לפטור ממס שבח במועד מכירת הדירה הישנה. זכאות המוכר לפטור ממס שבח תיבחן בהתאם לעמידתו בתנאים המקדמיים לפטור וכן בתנאי מסלול הפטור במועד המכירה בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין.

   

  צריך ייצוג משפטי? אנחנו כאן   אולי יעניין אתכם

   חברה לפיתוח אתרים חברה לפיתוח אתרים